Bảo hiểm Bảo Long công bố về việc giảm 37% lợi nhuận trong quý 2

Bảo hiểm Bảo Long công bố về việc giảm 37% lợi nhuận trong quý 2

Kết quả kinh doanh trong quý 2/2021 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (với mã chứng khoán UPCOM là BLI) sụt giảm đáng kể nhưng tính chung lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng 31% so với cùng kỳ, đạt gần 63 tỷ đồng. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 tăng 12% so với cùng kỳ, đạt gần 266 tỷ đồng nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng 13%, đạt 363 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 17%, ghi nhận gần khoảng 181 tỷ đồng, chủ yếu là do tổng chi phí bồi thường tăng 42%.

Lợi nhuận sụt giảm – tín hiệu tồi tệ

Các hoạt động tài chính của công ty

Các hoạt động tài chính của công ty

Kết quả, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt gần 85 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 35.3% lên xuống còn 31.9%.

Về hoạt động tài chính, BLI ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quý 2 đạt hơn 29 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. Đồng thời, BLI hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ít hơn 19 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Điều này dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính quý 2 hơn 29 tỷ đồng, giảm 38% so cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đi ngang nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính của BLI giảm đáng kể nên lợi nhuận trước và sau thuế của BLI cùng giảm 37% so với cùng kỳ, lần lượt còn gần 27 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

Tuy kết quả kinh doanh quý 2 giảm mạnh, nhưng tính chung cho nửa đầu năm, BLI lãi sau thuế gần 63 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ nhờ kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng mạnh.

Đặt ra các mục tiêu trong năm

Năm 2021, BLI đặt mục tiêu đạt 85 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 24%, trong khi dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 27%, còn hơn 61 tỷ đồng. So với kế hoạch này, BLI đã vượt 82% chỉ tiêu lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BLI âm gần 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 16 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của BLI giảm 6% so với đầu năm, còn gần 2,146 tỷ đồng. Trong đó, giảm mạnh nhất là khoản đầu tư tài chính dài hạn (-91%), còn 18 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 9% so với đầu năm, còn 1,434 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn, chủ yếu nằm ở phần dự phòng nghiệp vụ gần 1,038 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm.

Dòng tiền đầu tư liên tục vào ra

Dòng vốn ra vào liên tục

Dòng vốn ra vào liên tục

Theo báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (mã BLI-sàn UPCoM) vừa công bố. Giá trị tiền mặt và khoản tiền gửi dưới 3 tháng tại thời điểm cuối quý II xấp xỉ 513 tỷ đồng. Tương đương 24% quy mô tổng tài sản trị giá 2.146 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, lượng tiền của doanh nghiệp bảo hiểm này tăng thêm 90,7 tỷ đồng. Trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tài chính đều âm. Ở hoạt động đầu tư, dòng tiền vào lại lớn hơn nhiều dòng tiền ra. Giúp lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương hơn 154 tỷ đồng.

Ngoài dòng tiền thu về gần 48 tỷ đồng từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia. Thì Bảo hiểm Bảo Long còn ghi nhận khoản chênh lệch lớn giữa tiền chi cho vay; mua công cụ nợ (10.642 tỷ đồng) và tiền thu hồi cho vay, bán công cụ nợ (10.532 tỷ đồng). Dòng tiền liên quan đến các giao dịch này trong kỳ lớn gấp 5 lần; tổng tài sản của công ty tại ngày 30/6/2021. Điều này xảy ra nhiều khả năng. Bởi dòng tiền đã đưa ra/ rút về liên tục, đẩy giá trị giao dịch lên cao.

Cung cấp các khoản cho vay

Các giao dịch đầu tư vào công cụ nợ/cho vay khá phổ biến tại các doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, quy mô tổng giao dịch trong kỳ thường chỉ tương đương 1/10 quy mô tài sản. Như trường hợp tại Bảo Việt, PVI, PTI… Trong khi đó, dòng tiền đầu tư tại Bảo hiểm Bảo Long lại thường xuyên sôi động. Cùng kỳ năm trước, Bảo hiểm Bảo Long cũng đã cho vay/ mua công cụ nợ gần 9.662 tỷ đồng. Trong khi thu hồi về 9.485 tỷ đồng ở nghiệp vụ tương tự.

Ngoài để tới 24% tài sản dưới dạng tiền mặt/tương đương tiền. Bảo hiểm Bảo Long còn dành 813 tỷ đồng (38% tổng tài sản); để đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, công ty gửi ngân hàng 609 tỷ đồng ở kỳ hạn 3 tháng đến 1 năm. Với mức lãi suất được hưởng là 4,8% -9,4%/năm. 18 tỷ đồng tiền gửi trên 1 năm và hơn 120 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu. Danh mục đầu tư cổ phiếu của Bảo hiểm Bảo Long khá khiêm tốn (trên 70 tỷ đồng). Với khoản lớn nhất là 650.000 cổ phiếu QTP của Nhiệt điện Quảng Ninh cũng vừa mới giải ngân nửa đầu năm nay.

Số tài sản còn lại tương đương 38% tổng tài sản của công ty. Chủ yếu là các khoản phải thu hợp đồng bảo hiểm. Với dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm, dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm…

Xem thêm những bài viết hay khác tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *